Enota Naša hiša – institucionalno varstvo

Storitev instituconalnega varstva se izvaja v bivalni enoti Naša Hiša, ki v osnovih kapacitetah lahko nudi dom dvaintridesetim odraslim osebam z lažjo, zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju, z morebitnimi kombinacijami nekaterih drugih telesnih in duševnih bolezni. Trenutno v Naši Hiši prebiva 32 uporabnic in uporabnikov, ki so ravno tako uporabniki storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji v Enoti Mengeš in Enoti INCE ZU Moste.

V bivalni enoti poskušamo posameznikom zagotoviti in nadomestiti funkcijo doma, zato se še posebej trudimo ustvariti življenjske pogoje, ki nudijo domačnost, toplino, prijaznost, torej okolje kjer se posameznik počuti varnega in sprejetega. Poskušamo zagotoviti okolje, ki nudi posamezniku toplino in domačnost, hkrati pa skupaj z uporabniki ustvarjamo življenjski prostor, kot je življenje v skupnosti.

V bivalni enoti nudimo storitev institucionalnega varstva uporabnicam in uporabnikom, ki so vključeni v VDC INCE, kar pomeni, da so ob delovnih dnevih v dopoldanskem času od 7.00 do 15.00 ure vključeni v dnevno varstvo v delavnicah VDC-ja INCE, nekateri v enoto v Mengšu, drugi pa v enoto v Mostah.

Bivalna enota Naša hiša je odprta vse dni v letu, ob delavnikih zagotavljamo 16 urno varstvo, ob vikendih, praznikih in dela prostih dnevih, ter v času zaprtja enot v Mengšu in Mostah, pa je bivalna enota odprta 24 ur na dan. Med delavniki se v jutranjem času izvaja program za starejše stanovalce, od 7.00 do 9.00 ure. Program se izvaja na lokaciji Naša hiša, vendar v okviru storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji.

 

Možnost začasnega sprejema uporabnikov
V bivalni enoti nudimo možnosti začasnega sprejema v institucionalno varstvo uporabnic in uporabnikov Varstveno delovnega centra INCE in sicer v primeru, ko svojci/skrbniki zaradi odsotnosti, potrebujejo varstvo uporabnikov.

 

Izvajanje storitve institucinalnega varstva
Torej izvajamo institucionalno varstvo, ki v splošnem nadomešča in dopolnjuje funkcijo doma. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva.

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz. Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, ki zajame izvajanje vsebin socialne preventive, psihološke obravnave in svetovanja ter vodenje. Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, komunikacija, orientacija,…). Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovne aktivnosti (okupacija) in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.

Odrasli ljudje z motnjo v duševnem razvoju, ki so vključeni v bivalno enoto, potrebujejo strukturirano in organizirano strokovno podporo pri bivanju. Stanovalci so odrasle osebe, zato sledimo glavnemu cilju, da osebe živijo svoje življenje, čim bolj primerljivo običajnemu življenju drugih odraslih oseb. Pri tem izhajamo iz potreb, želja, hotenj vsakega posameznika.

Trudimo se ustvarjati življenjske pogoje, ki podpirajo in spodbujajo posameznikovo motivacijo in samoaktivacijo in jim na ta način dopuščamo samostojnost in hkrati omogočamo odgovornost za njihov lastni napredek, razvoj osebnosti, razvoj spretnosti z namenom izgradnje svoje lastne osebne avtonomije.

V bivalni enoti Naša hiša so vključene osebe z različno stopnjo motnje v duševnem razvoju, zato z individualizacijo skrbimo in strmimo k ohranjanju in povečevanju njihovih zmožnosti v smislu ohranjanje njihovih sposobnosti in spretnosti in razvijanju novih.

Pri svojem delu upoštevamo koncepte običajnega življenja in iz tega izhajajoča načela normalizacije, koncepte opolnomočenja in koncepte samozagovorništva in zagovorništva uporabnic in uporabnikov. Trudimo se, da so omogočene možnosti izbire povsod tam, kjer je to le mogoče. Uporabnice in uporabniki imajo priložnost, da izražajo svoje pobude in da sodelujejo pri oblikovanju življenja v Naši Hiši in imajo priložnosti, da podajajo svoje pripombe in pritožbe. Z bivanjem v naši bivalni enoti odrasli ljudje z motnjo v duševnem razvoju dobijo priložnost, da ob ustreznem strokovnem vodenju zaživijo čim bolj kvalitetno in samostojno življenje.

Vsem uporabnicam in uporabnikom poskušamo omogočiti takšno življenje, kot naj bi ga imel vsak posameznik doma. To je pogosto težko ohranjati, saj je bivanje v instituciji že v osnovi podrejeno posebnim pravilom, ki veljajo za vse in zaradi tega je posameznik pogosto prikrajšan za realizacijo njegovih želja in interesov, gre za življenje v skupini. Individualizacijo skušamo ohranjati preko priprave individualnih načrtov, pri katerih upoštevamo raznovrstnost posameznikovih želja, potreb in lastnih vizij odraslega življenja. V vsakodnevnem življenju skušamo zagotavljati čim večjo stopnjo intime in spoštovanja osebnega dostojanstva.

Pri vključevanju v skupino nekateri uporabniki potrebujejo podporo, da najdejo svoj prostor v dinamiki celotne skupine na primeren in spoštljiv način v oziru do drugih. Tako, kot je pomembno vključevanje v okviru bivalne enote, je pomembno tudi vključevanje v širši socialni prostor. Posebna pozornost je namenjena ohranjanju stikov s svojci, kamor se vključujemo tudi z organiziranjem in izvajanjem obiskov na domu, v primerih ostarelosti svojcev. Vsem uporabnikom je omogočeno, da sprejemajo obiske in v čim večji meri ohranjajo svoje primarne socialne mreže, katere so razvili pred vstopom v bivalno enoto.

Uporabnice in uporabniki v bivalni enoti bivajo v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah. Vsi imajo možnost, da svoje sobe opremijo s svojimi osebnimi predmeti. Uporabniki imajo možnost vrata sob varovati z zaklepanjem, kar se pa ne poslužujejo pogosto, saj je vzpostavljeno zaupanje med stanovalci.

V tem letu smo skupaj s sodelavci in uporabniki, nadaljevali z dekoriranjem in urejanjem sob. Posamezni uporabniki so želeli svojo sobo urediti bolj domače s svetili, slikami, plakati,…), tudi skozi opremo oken in balkonov z lončnicami in podobno.

Nekaj uporabnikov je kupilo tudi glasbeno opremo, ki pripomore k kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa in možnost umakniti se v sobo in preživeti čas tudi »sam s seboj«.

nasa hisa 014

Jutranji pogled iz bivalne enote na prečudovite kamniške gore – skozi objektiv Aleša Hlastca.

Jutranji pogled iz bivalne enote na prečudovite kamniške gore – skozi objektiv Aleša Hlastca.

Naša hiša – enota institucionalnega varstva
Grobeljska cesta 100
1234 Mengeš

tel.: 01 729 31 98, 01 729 31 99

vodja bivalne enote
vodja.nh@vdc-ince.com

zdravstvo
zdravstvo@vdc-ince.com

glavni vzdrževalec
narocila@vdc-ince.com